Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 63/TC-TCT NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG LINH KIỆN SẢN XUẤT,
LẮP RÁP KHUNG XE MÁY

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

- Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 4117/TCHQ-KTTT ngày 17/9/2001 của Tổng cục Hải quan, công văn số 1581/UB ngày14/12/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Công văn số 838/XNK ngày20/9/2001 của Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh về việc xử lý thuế nhập khẩucho các mặt hàng chi tiết, linh kiện rời đã định hình trong chế tạo nhưng chưahàn, tẩy rửa, sơn hoàn thiện để sản xuất lắp ráp khung xe 2 bánh gắn máy, BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tưsố 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hànghoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; Tham khảoý kiến về việc xử lý thuế nhập khẩu cho các mặt hàng chi tiết, linh kiện rời đãđịnh hình trong chế tạo nhưng chưa hàn, tẩy rửa, sơn hoàn thiện để sản xuất, lắp ráp khung xe 2 bánh gắn máy củaTổng cục Hải quan tại Công văn số 4117/TCHQ-KTTT ngày 17/9/2001 của Bộ Công nghiệptại Công văn số 5054/CV-CNCL ngày 28/11/2001; thì:

Các chi tiết, linh kiện rời đã định hình trong chế tạo nhưngchưa hàn, tẩy rửa, sơn hoàn thiện để sản xuất, lắp ráp khung xe 2 bánh gắn máy,thuộc mã số 7326.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phầntrăm).

Đối với các chi tiết, linh kiện rời đã định hình trong chếtạo nhưng chưa hàn, tẩy rửa, sơn hoàn thiện để sản xuất, lắp ráp khung xe 2bánh gắn máy đã được cơ quan Hải quan thu thuế theo mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi là 10% (mười phần trăm), thì không xử lý truy thu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thốngnhất việc thực hiện; Cục thuế tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm kiểm tra, xác địnhhiệu quả kinh doanh của hoạt động sản xuất lắp ráp khung xe 2 bánh gắn máy từcác chi tiết, linh kiện rời đã định hình trong chế tạo nhưng chưa hàn, tẩy rửa,sơn hoàn thiện của Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh để thu thuế thu nhập doanhnghiệp theo đúng quy định.