BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 63/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc trong triển khai áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Phúc đáp công văn số 3091/HQBD-QLRRngày 08/12/2014 về việc vướng mắc trong triển khai áp dụng quản lý rủi ro, Tổngcục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro) có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHHChyang Sheng Việt Nam (MST: 3700255814) có sốlượng tờkhai phân luồng đỏ tăng cao do Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính vớihành vi khai tăng định mức nguyên phụ liệu nhằm trốn thuế, gian lận thuế. Nghịđịnh 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày07/06/2007 quy định các hành vi vi phạm và mức xử lý đối với doanh nghiệp vi phạmpháp luật, không quy định về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Trên cơ sở Điều 4 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định việcđánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 279/QĐ-BTC ngày 14/05/2014 và Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 159/QĐ-TCHQngày 07/08/2014 quy định cụ thể trong 02 năm trở về trước tính từ thời điểmđánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước xử phạt vi phạm hành chính về các hànhvi: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lậnthuế thì sẽ bị đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ. Doanh nghiệp không tuânthủ sẽ bị phân luồng đỏ đối với các tờ khai XNK theo đúng quy định. Để tạo điềukiện thuận lợi cho Doanh nghiệp và linh hoạt hơn trong việc đánh giá, hiện nayTổng cục hải quan đang xem xét trình Bộ Tài Chính sửa đổi điều kiện này.

2. Đối với trường hợp của Công tyTNHH CHEN FOUNDER ENTERPRISE Việt Nam (MST: 3700550188) bị phân luồng đỏ từngày 24/11/2014-03/12/2014 vì có 1 tờ khai ngày 03/12/2014 còn nợ thuế quá hạnlà đúng với quy định. Nếu doanh nghiệp hoàn tất việc thanh toán tiền thuế phảinộp thì phân luồng tờ khai của doanh nghiệp sẽ thay đổi.

3. Đối với việc cập nhật thông tinđánh giá điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đề nghị Cục Hải quan BìnhDương hướng dẫn các đơn vị ghi nhận ngày kết thúc là ngày 31/12/2015 đối vớicác trường hợp doanh nghiệp không thể xác định được ngày kết thúc, Cục Hải quanBình Dương có trách nhiệm theo dõi và cập nhật kịp thời thời hạn kết thúc để đảmbảo đúng với thực tế (bao gồm cả việc cập nhật vào hệ thống).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - P.TCT (để b/c)
- Đ/c Quách Đăng Hòa - Trưởng Ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang