BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ ----------------

Số: 63/TCT-CS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 2288/CT-THNVDT ngày14/12/2009 của Cục thuế tỉnh Yên Bái hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm măng tre bát độ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.7, Mục II, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng cho "thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại điểm 1 mục II phần A Thông tư này";

Tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định: "Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, Phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này".

Căn cứ theo các quy định trên thì sản phẩm măng tre bát độ do cơ sở kinh doanh mua của người dân trồng trực tiếp bán ra, sau đó chế biến dưới hình thức bọc vỏ, luộc, đóng bao rồi tiếp tục bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Yên Bái được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương