BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 630/BGTVT-PCLB &TKCN
V/v: Dự kiến phân công nhiệm vụ triển khai QĐ số 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng CP triển khai Công ước SAR 79 về TKCN hàng hải

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hàng hải VN;
- Cục Đăng kiểm VN;
- Cục Hàng không VN;
- Cục Y tế Giao thông vận tải;
- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, An toàn Giao thông, Vận tải và Tài chính.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước quốc tếvề tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979(Công ước SAR79), theo nội dung Công ướcthì Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối quan hệ với Tổ chức Hàng hải quốctế (IMO) và chủ trì triển khai thực hiện 09 nhiệm vụ quan trọng (trong số 15nhiệm vụ) của Quyết định. Bộ Giao thông vận tải dự kiến phân công nhiệm vụtriển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kinh nghiệmtrong việc đàm phán vùng trách nhiệm cho VNMCC, Bộ GTVT dự kiến phân công chocác đơn vị theo kế hoạch đính kèm.

Chi phí để triển khai thực hiện sẽ sử dụng nguồn chi độtxuất cho hoạt động TKCN (nếu chi trong năm 2009), còn chi phí chi thường xuyênđể thực hiện nhiệm vụ trong các năm tiếp theo thì tuỳ theo nhiệm vụ được phâncông các đơn vị xây dựng kế hoạch chi ngân sách gửi Văn phòng ban Chỉ đạoPCLB&TKCN trước ngày 30/6 hàng năm.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan nói trên đóng góp ý kiến, đềxuất bằng văn bản gửi về Bộ GTVT qua (Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN) trướcngày 20/02/2009 để Bộ ra Quyết định triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Thành viên BCĐ PCLB&TKCN;
- Lưu VT, PCLB&TKCN (Bình 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường