BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 630/BXD-HĐXD
V/v: Chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2161/VPCP-KTN ngày07/4/2009 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn 869/TTr-BNV ngày 31/3/2009của Bộ Nội vụ về việc xin chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dựán đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ theo Luật Đấu thầu, Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày05/5/2008 của Chính phủ, gói thầu trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấuthầu.

Theo nội dung giải trình, đây là gói thầu xây lắp toà nhàchính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ. Do yêu cầu cấp thiết về chỗlàm việc của Bộ Nội vụ và việc tổ chức đấu thầu để thực hiện gói thầu xây lắptrên có thể làm kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án nên cóthể xem xét cho phép chỉ định thầu gói thầu trên.

Tuy nhiên, người có thẩm quyền chỉ định thầu phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xâydựng và năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựngnhằm mang lại chất lượng và hiệu quả cho dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chínhphủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD, (V.A.M - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang