TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
V/v: Vướng mắc xuất khẩu khoáng sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.
Trả lời công văn số 999/HQHT-NV ngày 15/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo một số trường hợp liên quan việc xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc từ nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng khoáng sản có nguồn gốc từ nhập khẩu đối với từng loại hình cụ thể đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 08/2008TT-BCT ngày 18/6/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản các quy định về thủ tục hải quan liên quan.
Đối với trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo và gửi kèm hồ sơ để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải