VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 630/VPCP-KTN
V/v bổ sung dự án xi măng Tân Lâm, Quảng Trị vào quy hoạch

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại công vănsố 76/UBND-CN ngày 12 tháng 01 năm 2010 về việc bổ sung dự án xi măng Tân Lâmvào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2015, định hướngđến năm 2025, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng rà soát lại quy hoạch phát triển công nghiệp ximăng, tổng hợp các kiến nghị của các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc