BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6301/BNN-TC
V/v kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1.

Căncứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaVụ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnQuyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã ban hành Quyết định số 1054QĐ/BNN-TC ngày 09/4/2008 về Quy chế quản lýkinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn phê duyệt.

Hiện nay, một sốdự án do Ban Quản lý đã hoàn thành và chuẩn bị hoàn thành. Để đảm bảo tiến hànhquyết toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí cho công tác thẩm tra phêduyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đề nghị Ban thực hiện một số công việc sau:

- Thực hiện côngtác lập Báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày09/4/2007 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện việcquản lý chi phí thẩm tra, chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt trên cơ sở dựtoán được duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số 1054QĐ/BNN-TC ngày09/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trích chuyển kinh phíthẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về tài khoản của Văn phòng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (số TK: 934.01.015 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội)đối với dự án nhóm C.

Đề nghị Ban Quảnlý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 sớm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN TW, các Tỉnh;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà