BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6306/BCT-XNK
V/v hướng dẫn quy định bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cụcgiám sát quản lý)

Bộ Công Thương xin trao đổi với Tổngcục Hải quan về việc kinh doanh cửa hàng miễn thuế tại Chi nhánh Cảng hàngkhông quốc tế Nội Bài và Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc Tổngcông ty Cảng hàng không Việt Nam như sau:

Ngày 08 tháng 02 năm 2012, Bộ Giaothông Vận tải có Quyết định số 238/QĐ-BGTVT Về Việc thành lập Tổng công ty Cảnghàng không Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc,Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miềnNam, theo đó Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc thành Chi nhánh Cảng hàngkhông quốc tế Nội Bài và Công Ty dịch vụ Hàng không Đà Nẵng thành Chi nhánhCảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đây là 2 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc củaTổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Chi nhánh Cảng hàng không quốc tếNội Bài thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trước đây là Tổng công tyCảng hàng không miền Bắc kinh doanh hàng miễn thuế theo Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh hàng miễn thuế số 27/GCN-BTM ngày 30/05/2003 của Bộ Thương mại(nay là Bộ Công Thương) và công văn số 1656/BCT-XNK ngày 27/2/2009 về việc điềuchỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Bộ CôngThương.

Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế ĐàNẵng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trước đây là Công Ty dịch vụHàng không Đà Nẵng kinh doanh hàng miễn thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số 0400255891-008 ngày 01 tháng 8 năm 2011 do Phòng đăng ký kinh doanh SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp và công văn số 1145/TCHQ-GSQL ngày09/3/2012 của Tổng cục Hải quan:

Theo quy định tại khoản 3,4 Điều 92Bộ Luật Dân sự và khoản 2, Điều 37 Luật Doanh nghiệp thì Chi nhánh là đơn vịPhụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năngcủa pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền, Chi nhánh không phải làpháp nhân. Do vậy, việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu xì gà, thuốc lásợi cho pháp nhân là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khi Tổng công ty đápứng đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Quychế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ

Để có cơ sở xem xét, hướng dẫn việccấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà thuốc lá sợi cho Tổng công ty Cảnghàng không Việt Nam (thực hiện kinh doanh bán hàng miễn thuế tại Chi nhánh Cảnghàng không quốc tế Nội Bài và Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng), BộCông Thương xin gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 2 Chinhánh, (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Cảng hàng khôngViệt Nam và Quyết định số 238/QĐ-BGTVT dẫn trên, đề nghị Tổng cục Hải quan có ýkiến với trường hợp kinh doanh hàng miễn thuế của Chi nhánh Cảng hàng khôngquốc tế Nội Bài và Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc Tổng công tyCảng hàng không Việt Nam (ý kiến xin gửi về Bộ Công Thương trước ngày25/7/2012)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác củaquý Tổng cục.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên