ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6306/SLĐTBXH-LĐ
V/v thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
- Các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 27Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ điểm c, khoản 1 và điểm b khoản 4 Mục VI Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXHngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết mộtsố điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngvà Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ qui định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ởnước ngoài theo hợp đồng;
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo đến các doanh nghiệp hoạt động dịchvụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Doanhnghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nângcao tay nghề về chế độ báo cáo định kỳ như sau:

I. NỘIDUNG VÀ THỜI GIAN BÁO CÁO:

1. Đốivới các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làmviệc ở nước ngoài:

Báo cáo số lượng người lao độngđược tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu tạiPhụ lục số 14 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 trướcngày 20 tháng 06 và 20 tháng 12 hàng năm.

2. Đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàitheo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:

a. Chậmnhất là 05 ngày sau ngày người lao động xuất cảnh, lập danh sách người nướcngoài đi làm việc theo hợp đồng đã đăng ký theo mẫu tại Phụ lục số 16 kèm theoThông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 (đối với hợp đồng có thờigian dưới 90 ngày)

b. Báocáo tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi hoàn thành Hợpđồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 17 kèm theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXHngày 08/10/2007 (đối với hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày)

II. PHƯƠNG THỨC GỬI BÁO CÁO:

1.Gửi bảnchính có đóng dấu của đơn vị thực hiện báo cáo đến Sở Lao động Thương binh vàXã hội.

2. Gửibản điện tử theo hộp thư: [email protected] Trường hợp đơn vị không gửiđược qua mạng thì đề nghị gửi đĩa mềm.

Đề nghịcác đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo qui định mới bắt đầu từ tháng 12/2007.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động Tiền lương Tiền công), địa chỉ: 159Pastuer Phường 6 Quận 3 TPHCM; điện thoại: 8205149, 8202634 để được hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng LĐTBXH quận, huyện;
(để hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn)
- Lưu VP; PLÑTLTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCĐinh Kim Hoàng

PHỤ LỤC SỐ 14

Banhành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của BộLao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp dịch vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Số fax:
Người liên hệ

BÁOCÁO

Sốlượng người lao động tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các tỉnh (thànhphố) …
(6 tháng đầu năm hoặc cả năm)

Kính gửi:

- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

 

Thị trường lao động

Tên huyện

Số lượng tuyển chọn và đưa đi

Ghi chú

Số lượng

Số lượng đã xuất cảnh

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Bộ đội xuất ngũ

Đối tượng chính sách

Dân tộc thiểu số

Đài Loan

Cộng

Malayxia

Cộng

Nhật Bản

Cộng

Tổng cộng

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 16

Banhành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của BộLao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp đưa người lao độngđi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Số fax:

BÁOCÁO

Danhsách người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng caotay nghề tại … (nước, khu vực)
(5 ngày sau khi người lao động xuất cảnh)

Kínhgửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh(thành phố)…

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán

Thời hạn hợp đồng

Ngày xuất cảnh

Ngành nghề thực tập

Địa chỉ nơi thực tập

Ghi chú

Nam

Nữ

Huyện

Tỉnh, thành phố

1

2

3

Ghi chú: Danh sách lập trên excel,gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12..

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 17

Banhành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của BộLao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp đưa người lao độngđi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Số fax:

BÁOCÁO

Tìnhhình người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng caotay nghề tại … (nước, khu vực)
(báo cáo sau khi hoàn thành Hợp đồng nhận thực tập)

Kínhgửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh(thành phố)…

Số lượng lao động theo đăng ký hợp đồng

Số lao động đưa đi

Số lao động về nước

Số lao động chết, mất tích

Số lao động ra ngoài hợp đồng, chưa về nước

Ghi chú

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Hoàn thành hợp đồng

Trước hạn hợp đồng

Do lỗi người lao động

Không do lỗi người lao động

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)