BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6308/BCT-KHCN
V/v chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Chinhánh Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam

Trả lời Công văn số: EVBCT/2014-1 ngày 01 tháng 7năm 2014 của Chi nhánh Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam về việc đề nghị chứngnhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan, Bộ Công Thương có ý kiếnsau:

Căn cứ kết quả phân tích mẫu sản phẩm về hàm lượngformaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong cácđiều kiện khử trên sản phẩm dệt may tại 01 chứng thư công bố kết quả giám định:số H214-14-18942 (gồm 03 trang) ngày 26 tháng 6 năm 2014 (nhận mẫu ngày 20tháng 6 và trả kết quả ngày 26 tháng 6 năm 2014) của Viện Nghiên cứu và Thửnghiệm Fiti (Fiti Testing & Research Institute), Hàn Quốc (chứng chỉISO/IEC 17025:2005 do Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) cấp ngày 31tháng 12 năm 2010 và có giá trị đến 30 tháng 12 năm 2014), mẫu sản phẩm trênđạt yêu cầu về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơmcó thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩmdệt may được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam được quy địnhtại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đốivới hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộmazo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

Bộ Công Thương thông báo để Chi nhánh Công ty Cổphần EVERPIA Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục hải quan;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang