BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6309/TCHQ-QLRR
V/v trả lời Công ty TNHH SEORIM KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH SEORIM Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô D14-1,D15 khu công nghiệp Long Bình, BiênHòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/SR-XNK ngày19/06/2015 của Quý Công ty về vướng mắc liênquan đến phân luồng lô hàng xuất, nhập khẩucùng với bộ hồ sơ xử lý vi phạm (bản sao).

Sau khi nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ do Quý Công tycung cấp, cho thấy, Công ty đã bị xử phạt về hành vi trốnthuế, gian lận thuế, phạt tin 1 lần số thuế trốn, gian lận theo quyđịnh tại điểm i, Điều 14 Nghị định 1 8/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hànhchính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính tronglĩnh vực hải quan.

Do vậy, việc phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất, nhậpkhẩu của Công ty TNHH SEORIM Việt Nam được thựchiện theo Công văn số 5610/TCHQ-QLRR ngày 19/6/2015 của Tổngcục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan Đồng Nai (để t/h);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa