BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-----------------------
V/v: Lùi thời hạn áp dụng quy định về đăng ký nhãn sản phẩm xuất khẩu vào Braxin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin,
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Ngày 23/3/2012, Ủy ban về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã có thông báo số G/SPS/N/BRA/ 654/Add .3 về việc Cục Thanh tra các sản phẩm có nguồn gốc động vật (DIPOA) Bộ Nông nghiệp Chăn nuôi và Cung cấp lương thực Braxin (MAPA) đã ban hành thông tư số 04/2012 ngày 15/3/2012 sửa đổi thông tư số 42/2010 ngày 30/11/2010 quy định về đăng ký nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản) xuất khẩu vào Braxin. Theo đó, lùi thời hạn áp dụng mẫu đăng ký ghi nhãn đã được DIPOA phê duyệt trước đây (theo Thông tư 25/98/DCI /DIPOA) đến ngày 01/8/2012. Trình tự thủ tục đăng ký xuất khẩu vào Braxin, xác nhận đăng ký ghi nhãn của các doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào Braxin không có sự thay đổi, do vậy các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng và các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1679/QLCL-CL1 ngày 10/9/2010 và 506/QLCL-CL1 ngày 04/4/2011 của Cục.
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- VASEP;
- CQCL Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga