THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 631/TTg-QHQT
V/v Thỏa ước tín dụng với AFD và điều kiện cho vay lại vốn vay AFD cho dự án Hạn mức tín dụng cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 4508/BTC-QLN ngày 06 tháng 4 năm 2011) về việc trình duyệt Thỏa ước mởtín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và điều kiện cho vay lại vốn AFD đốivới dự án Hạn mức tín dụng thứ 2 dành cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nướcthành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Thỏa ướcmở tín dụng số CVN 1126 01E với AFD trị giá 20 triệu Euro đối với dự án Hạn mứctín dụng thứ 2 dành cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minhvới các nội dung được nêu tại công văn trên. Giao lãnh đạo Bộ Tài chính thaymặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa ước nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của AFD.

2. Phê duyệt điều kiện cho vay lạivốn AFD đối với Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh theokiến nghị tại điểm 2.3, mục II của công văn 4508/BTC-QNL ngày 06 tháng 4 năm2011 của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN:
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng