ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 631/UBND-TH
V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ năm 2013

Bắc Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Công văn số 607/BKHCN-BĐPngày 13/3/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình sử dụngkinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ năm 2013, Chủ tịch UBNDtỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo gửi Bộ Khoa học và Côngnghệ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 607/BKHCN-BĐP ngày 13/3/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP; KT.
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Nguyên