BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6312/BNN-HTQT
V/v chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9 UBLCP Việt Nam – An-giê-ri.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Bộ Xây dựng
(Vụ Hợp tác quốc tế).

Phúc đáp công vănsố 1797/BXD-HTQT ngày 21/9/2010 của Quý Bộ, về việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – An-giê-ri, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó ý kiến trả lời như sau:

1. Hiệp định hợptác An-giê-ri ký kết tháng 4 năm 2010: hai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực(i) vệ sinh thú y và (ii) bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật đã được Lãnhđạo Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Đặc trách Ma-grét và Châu Phi củaAn-giê-ri thay mặt hai Chính phủ ký kết. Triển khai thực hiện và làm các thủtục của phía Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy ý kiến gópý, sau đó là ý kiến thẩm định và ý kiến kiểm tra của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao.Bộ Nông nghiệp và PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai Hiệp địnhtrên để phối hợp với phía An-giê-ri triển khai thực hiện.

Phía Việt Nam đềnghị phía An-giê-ri làm các thủ tục phê duyệt của Chính phủ An-giê-ri và thông báocho phía Việt Nam biết để hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động và kếhoạch tài chính nhằm triển khai thực hiện Hiệp định trên.

2. Biên bản ghinhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực nghề cá biển và nuôi trồng thủy sản: Đâylà Bản ghi nhớ đã được Lãnh đạo hai Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Đặctrách Ma-grét và Châu Phi An-giê-ri ký kết tháng 4 năm 2010. Để triển khai thựchiện Bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề nghị trướcmắt hai bên cử các đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam và An-giê-ri. Haibên tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực nuôi trồng, chế biến,khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hợp táccho từng năm cụ thể.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Quý Bộ tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT, httvSP 05.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung