UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6314/SXD-TTr
V/v: Triển khai thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID - 19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;- Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;- Chủ đầu tư, các nhà thu xây dựng tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID -19, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố:

- Nghiêm túc chấp hành việc giãn cách xã hội theo nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và nguyên tắc phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Dừng mọi hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn Thành phố trong vòng 15 ngày, kể từ 6h00 ngày 24/7/2021.

Đối với các công trình trọng điểm cấp bách, Chủ đầu tư có văn bản đề nghị, cam kết gửi UBND quận, huyện, thị xã sở tại, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố xem xét cho phép hoạt động. Công trình thuộc diện trọng điểm cấp bách chỉ được hoạt động sau khi được UBND Thành phố cho phép; Trong quá trình hoạt động phải đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch; Chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục của UBND cấp huyện, cấp xã trong việc phòng chống dịch khi hoạt động.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ người lao động tại công trường nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội; Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại công trường xây dựng;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 theo nội dung Chỉ thịsố 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

2. Đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

- Có biện pháp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản này đến tất cả các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn, phạm vi quản lý đ biết và chấp hành, thựchiện;

- Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra việc dng thi công xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn, phạm vi quản lý; Xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành của pháp luật đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng không nghiêm túc chấp hành;

- Lập danh sách các công trình trọng điểm cấp bách, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 26/7/2021 để tổng hợp, kiến nghị UBND Thành phố xem xét cho phép hoạt động; Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 một cách thường xuyên, liên tục đối với các công trình trọng điểm cấp bách được UBND Thành phố cho phép hoạt động;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việcchấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 theo nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo thực hiện);
- Phòng KHTH (để tổng hợp các dự án TĐCB);
- Thanh tra Sở (để kiểm tra
, giám sát việc dừng thi công);
- Văn phòng Sở (để đăng tải trên Trang TTĐT của SXD);
- Lưu VT, TTrLong -
15b.

GIÁM ĐỐC
Võ Nguyên Phong