BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6317/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/10/2013, Bộ Tài chính cócông văn số 13702/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc miễn thuế nhậpkhẩu chi tiết linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ Dự án tổ hợp Bô xít nhôm TânRai, Lâm Đồng (dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư), để triển khai nội dung chỉđạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đắk Lắk:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009, khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, văn bản xác nhận số 6144/BCT-CNNgngày 11/7/2013 của Bộ Công Thương, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại côngvăn số 6382/BKHĐT-KTCN ngày 29/8/2013 và thời điểm đăng ký tờ khai hải quanhàng nhập khẩu để xử lý miễn thuế nhập khẩu cho chi tiết linh kiện, vật tư lắpđặt đồng bộ Dự án tổ hợp Bô xít nhôm Tân Rai, Lâm Đồng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 13702/BTC-TCHQ ngày 15/10/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 6144/BCT-CNNg ngày 11/7/2013 củaBộ Công Thương và công văn số 6382/BKHĐT-KTCN ngày 29/8/2013 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Tập đoàn TKV (để phối hợp t/h);
(226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK(5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường