UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6319/SXD-TTS
V/vliên quan đến việc xử lý trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng xuống cấp khi chưa hết niên hạn sử dụng

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Ban quản lý các dự án xây dựng;
- Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng.

Trong thời gian qua, nhiều công trình được xây dựng đạt chất lượng, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bên cạnh đó vẫn có một số công trình được xây dựng không đảm bảo chất lượng dẫn đến hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng khi chưa hết niên hạn sử dụng, gây lãng phí ngân sách nhà nước, bức xúc dư luận xã hội.

Qua kiểm tra, các công trình được xây dựng không đảm bảo chất lượng nêu trên đều có nguyên nhân từ chủ đầu tư và các bên tham gia xây dựng công trình, đặc biệt là tư vấn giám sát đã không tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các quy định về quản lý chất lượng công trình từ giai đoạn khảo sát, lập dự án cho đến giai đoạn nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, kể cả giai đoạn bảo hành, bảo trì công trình.

Nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 7174/UBND-QLĐTư ngày 14/9/2015 V/v xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến chất lượng công trình xây dựng xuống cấp khi chưa hết niên hạn sử dụng

Sở Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các Ban quản lý điều hành dự án, các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng.

Nếu để xảy sai phạm, thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật còn bị xem xét trách nhiệm theo các hình thức sau:

- Đối với tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước: Áp dụng thêm các hình thức kỷ luật như: cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc hoặc chuyển sang làm việc khác theo quy định Luật Công chức, Luật Viên chức.

- Đối với tổ chức, cá nhân không thuộc cơ quan nhà nước: Áp dụng thêm các hình thức: Không cho tham gia hoạt động xây dựng công trình được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn thành phố; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn tùy theo mức độ vi phạm, nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng còn bị truy tố trách nhiệm hình sự; đồng thời nêu tên tổ chức, cá nhân vi phạm lên website Bộ xây dựng, UBND thành phố, Sở Xây dựng.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;- UBND thành phố (thay b/c);
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLCL, TTS.

GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Hùng