BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6319/TCHQ-TXNK
V/v xem xét giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành.
(QL51-Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 081/2010/ĐT-CVngày 25/08/2010 của Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành đề nghị xem xét giá tính thuếmặt hàng xe ôtô sát-xi có buồng lái hiệu Hyundai HD72 nhập khẩu thuộc tờ khaisố 71/NKDO /KV1-CL ngày 26/02/2010 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/07/2010, Tổng cục Hải quanđã có quyết định số 1765/QĐ-TCHQ về việc giải quyết khiếu nại lần 2 đối với mặthàng xe ôtô tải sát-xi có buồng lái hiệu Hyundai HD72, trọng tải 3,5 tấn, độngcơ diezen do Hàn Quốc sản xuất năm 2009 mới 100% do Công ty Cổ phần Ô tô ĐôThành nhập khẩu và công văn số 6188/TCHQ-TXNK ngày 18/10/2010 hướng dẫn Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số1765/QĐ-TCHQ ngày 27/07/2010 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Ô tô Đô Thành biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh để được xem xét và giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường