BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/BGTVT-KHĐT
V/v: Thông báo các dự án phân kì đầu tư, tạm dừng, giãn tiến độ sau năm 2015 theo Nghị quyết 11.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Ủyban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghịquyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chỉ thị 1792/CT-TTgngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP của Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã cùng với Bộ Kế hoạch &đầu tư, Bộ Tài chính rà soát các dự án đầu tưtheo tiêu chí Nghị quyết 11 và Chỉ thị 1792 nói trên.

Đối với vốn NSNNchỉ thực hiện theo kế hoạch được Nhà nước giao hàng năm. Riêng vốn TPCP, Thủtướng Chính phủ đã có các Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03/4/2012, 602/QĐ-TTgngày 24/5/2012, 699/QĐ-TTg ngày 09/6/2012, 1515/QĐ-TTg ngày 15/10/2012, 1903/QĐ-TTg ngày 20/12/2012 về giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn2012-2015; trong đó có 3-7 dự án, tiểu dự án phải phân kỳ đầu tư, tạm dừng,giãn tiến độ sau năm 2015.

Ngày 08/01/2013 BộGTVT đã có quyết định số 64/QĐ-BGTVT công bố danh mục các dự án sử dụng nguồnvốn TPCP phân kỳ đầu tư, tạm dừng; giãn tiến độ đến sau năm 2015. Theo Quyếtđịnh này, trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn có 3 dự án:QL3B (Km 66+600 - Km125),QL31 (Hữu Sản - Bản Chắt), QL4B đoạn Km 33 - Km 80 phải tạm dừng, giãntiến độ sau năm 2015, giai đoạn 2012 - 2015 chỉ thi công trong phạm vi kế hoạch vốn được giao hàng năm đến điểm dừngkỹ thuật.

Để tránh lãng phívốn đầu tư trong quá trình tạm dừng, giãn tiến độ các dự án nêu trên cũng nhưđảm bảo an toàn giao thông trên tuyến có dự án đi qua, đề nghị Tỉnh phối hợp với Bộ GTVT trong thực hiện việc tạmdừng, giãn tiến độ dự án và tạo điều kiện cho các đơn vị liên quan đảm bảo giaothông trên đoạn tuyến thi công dở dang.

Bộ Giao thông vậntải sẽ cùng với Tỉnh tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư hoàn thànhdự án khi đủ điều kiện. Rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp chặt chẽcủa Tỉnh.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/cáo);
- Cục QLXD&CLCTGT;
- TCĐB VN, Ban QLDA 2;
- Sở GTVT Lạng Son;
- Lưu: VT, KHĐT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường