BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 632/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương;
(Số 12 Tôn Đản, F.13, Q.4, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/MC-COPAC ngày07/01/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương vềviệc đề nghị xác nhận miễn thuế GTGT hàng nhập khẩu: Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Điểm 4, Điều 4 Luật thuế GTGT; Điểm4, Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/2/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế GTGT; Điểm 1.4, khoản 1, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGTthì: máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩuđể tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định thìthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2/ Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mạiThái Bình Dương theo trình bày, Công ty có nhập khẩu lô hàng Thiết bị lắp đặtđường ống thoát nước bằng công nghệ kích ống cung cấp cho Công ty Thoát nước đôthị theo Quyết định trúng thầu số 2667/QĐ-SGTCC ngày 24/8/2007 của Sở Giaothông công chính TP. Hồ Chí Minh nhưng khi làm thủ tục hải quan cho lô hàngthuộc tờ khai số 24007/NKD /KV1-CL ngày 19/5/2008 tại Chi cục Hải quan Cảng SàiGòn khu vực I, Công ty không xuất trình Quyết định trúng thầu nên đã kê khaithuế GTGT bình thường. Sau khi nghiên cứu Luật thuế GTGT, Công ty đã nộp bổsung Quyết định trúng thầu số 2667/QĐ-SGTCC ngày 24/8/2007 của Sở Giao thôngcông chính TP.Hồ Chí Minh, Hợp đồng cung cấp hàng hoá số 202/HĐ-TNĐT-QLDATNngày 19/9/2007 và đề nghị không phải nộp thuế GTGT số hàng hoá trên.

3/ Để xử lý trường hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựngvà Thương mại Thái Bình Dương đúng quy định, tránh gian lận trốn thuế; Đề nghịCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra cụ thể Quyết định phê duyệt kếtquả đấu thầu và chứng từ sổ sách kế toán tại doanh nghiệp, nếu số hàng hoá doCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương nhập khẩu cungcấp cho Công ty Thoát nước đô thị là háng hoá thực hiện theo kết quả trúngthầu, giá hàng hoá cung cấp không bao gồm thuế GTGT khâu nhập khẩu; Số hàng hoátrên được Công ty Môi trường đô thị sử dụng làm tài sản cố định, trừ quyết địnhtrúng thầu chưa nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan, các giấy tờkhác phải hợp pháp, đáp ứng quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ và Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT; Đồng thời, doanhnghiệp có văn bản cam kết số hàng hoá trên chỉ cung cấp cho Công ty Môi trườngđô thị sử dụng làm tài sản cố định, không bán ra thị trường thì xử lý không thuthuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư Xâydựng và Thương mại Thái Bình Dương và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết vàphối hợp thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ