BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/TCHQ-TXNK
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Sankei (Việt Nam)
(Khu A, lô N, số 28b-30a, đường số 14, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. Hồ Ch
í Minh)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 12- 2014/SH-HT ngày19/12/2014 của Công ty TNHH Sankei (Việt Nam) đềnghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đốivới doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơnvị liên quan để giải quyết vướng mắc về thuế giátrị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định số23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ. Tổngcục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công tyTNHH Sankei (Việt Nam) và sẽ có công văn trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sankei (ViệtNam) biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng