BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2048/CT-TTHT ngay25/11/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc hạch toán chiphí đối với việc doanh nghiệp trình UBND tỉnh cho phép tự bỏ tiền ra sửa chữađường vào kho chứa hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quyđịnh của pháp luật".

Tại Điểm 2.27 và Điểm 2.30, Mục IV, Phần C, Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chikhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

"2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tínhthuế".

"2.30. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạnđầu tư để hình thành tài sản cố định; chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ cácđoàn thể, tổ chức xã hội ngoài doanh nghiệp; chi từ thiện trừ khoản chi tài trợcho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tại và làm nhà tình nghĩa cho ngườinghèo nêu tại Điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 phần này; chi phí mua thẻ hội viênsân golf, chi phí chơi golf.".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Vậntải và kinh doanh tổng hợp Bình Định tự bỏ kinh phí sửa chữa con đường vào khochứa hàng của đơn vị, là đường giao thông công cộng thì khoản chi phí này khôngtương ứng với doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không được hạch toánvào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp./.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn