BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/TCT-CS
V/v: Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Công An

Trả lời công văn số 2514/BCA (H11) ngày 19/12/2007 của BộCông an về đề nghị miễn tiền thuê đất cho Công ty cơ khí ôtô xe máy Thanh Xuân,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chínhphủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích:

Tại Khoản 1 Điều 7 quy định: “Công ty quốc phòng, an ninh làcông ty nhà nước được thiết kế, đầu tư thành lập để trực tiếp thực hiện cácnhiệm vụ mang tính ổn định, thường xuyên trong những lĩnh vực, địa bàn trựctiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và bảo đảm bí mật quốc gia, do Nhà nước đặthàng hoặc giao kế hoạch”;

Tại Khoản 1 Điều 13 quy định: “Trong quá trình hoạt động,ngoài những quy định chung về khuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định củapháp luật, công ty quốc phòng, an ninh được:

1. Miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đấtđối với diện tích đất cần thiết được sử dụng trong thời gian trực tiếp phục vụquốc phòng, an ninh”;

- Theo quy định tại tiết a điểm 2 mục II Thông tư số 85/2005/TTLT /BTC-BCA ngày 26/9/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫnthực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an: “Đối với công tyan ninh và các đơn vị sự nghiệp có thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phụcvụ an ninh:

“Việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế được thựchiện như sau:

a. Đăng ký, kê khai, nộp đầy đủ các khoản thuế và các khoảnthu khác (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) của hoạt động sản xuất và cung ứngsản phẩm, dịch vụ công ích và hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hoá,dịch vụ khác vào Ngân sách nhà nước; công ty an ninh được miễn tiền thuê đất,tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất cần thiết sử dụngtrong thời gian trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Khoản1, Điều 13, Nghị định số 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp, công ty anninh sử dụng một phần diện tích đất được cơ quan có thẩm quyền giao sử dụngtrực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để tiến hành hoạt động sản xuất kinhdoanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khác thì phải kê khai, nộp tiền thuê đất,tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phần diện tích sử dụng cho hoạt động kinhdoanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành”.

Theo quy định trên, nếu Công ty cơ khí ôtô, xe máy ThanhXuân - Bộ Công an xuất trình được đầy đủ các giấy tờ chứng minh là công ty anninh thì thuộc diện được miễn tiền thuê đất; Trường hợp Công ty không phải làcông ty an ninh mà chỉ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phục vụ an ninh thì Côngty thuộc diện phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước.

Đề nghị Bộ Công an hướng dẫn Công ty liên hệ với Cục Thuếthành phố Hà Nội để được kiểm tra và giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Cơ khí ôtô, xe máy Thanh Xuân;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương