Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 632 TCT/NV7
NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH
MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Kínhgửi: Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trả lời Công văn số 114/TCVG-TCDN ngày 14/1/2003 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Thừa Thiên - Huếhỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5, Mục III, Phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanhbằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nướcquy định miễn, giảm tiền thuê đất:

"Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước được Nhà nước chothuê đất được miễn hoặc giảm tiền thuê đất trong các trường hợp sau đây:

5.1. Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản...".

Căn cứ vào quy định trên, nếu doanh nghiệp có luận chứngkinh tế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì doanh nghiệp được miễntiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

Trường hợp doanh nghiệp đã được miễn tiền thuê đất trongthời gian xây dựng cơ bản và sau đó đơn vị thực hiện nộp trước tiền thuê đấtmột lần cho toàn bộ thời gian thuê đất còn lại ngay trong năm đầu thì được giảmtiếp tiền thuê đất theo quy định tại điểm 5.5, Mục III, Phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài chính - Vật giá tỉnh ThừaThiên - Huế biết và phối hợp với cơ quan thuế địa phương thực hiện miễn, giảmtiền thuê đất cho các đơn vị theo đúng chính sách.