BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------

Số: 6323/BGTVT-VT

V/v: Cán bộ công nhân viên ngành Giao thông vận tải gương mẫu sử dụng và vận động người thân sử dụng xe buýt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Ban PCLB&TKCN;
- Công đoàn GTVT VN, Công đoàn cơ quan Bộ;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM cơ quan Bộ;
- Viện CL & PTGTVT; Viện KH&CNGTVT;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Các Ban QLDA thuộc: Bộ, Tổng cục, Cục;
- Các Tổng Công ty 90, 91, Tập đoàn thuộc Bộ.

Tình trạng ùn tắc giao thông đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trầm trọng và có diễn biến phức tạp đã gây lãng phí về thời gian, tiền của và ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Một trong số những nguyên nhân gây nên tình trạng này là thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân đô thị.

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, tạo nếp sống văn minh đô thị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành có trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể yêu cầu cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị sử dụng xe buýt đô thị tối thiểu 1 ngày trong 1 tuần. Định kỳ báo cáo (trước ngày 25 hàng tháng) tình hình triển khai thực hiện, những kiến nghị đề xuất về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải để tổng hợp);

2. Cán bộ công nhân viên chức trong ngành bằng các hình thức thích hợp chủ động tuyên truyền, vận động người thân và cán bộ nhân dân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt;

3. Các cơ quan báo chí trong ngành tăng cường tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo các tầng lớp trong xã hội về lợi ích của việc sử dụng hệ thống vận tải hành khách công cộng đô thị nói chung và xe buýt nói riêng; phản ánh đầy đủ và kịp thời những gương người tốt việc tốt, những khó khăn vướng mắc cần khắc phục nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ xe buýt.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ GTVT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Sở GTVT Hà Nội;
- Sở GTVT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng