BỘ TÀI CHÍNH
------------------
V/v: phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Tỉnh ủy………………………………..;
- Ủy ban nhân dân tỉnh………….........

Thực hiện Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành và địa phương để triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT). Đến nay, sau 01 năm thực hiện đã đạt được những kết quả có ý nghĩa, được dư luận xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Tính đến 12/2010, việc triển khai TTHQĐT đã đạt được những kết quả cụ thể sau: có 13 Cục Hải quan triển khai TTHQĐT tại 70 Chi cục tăng gấp 35 lần so với năm 2009; Số lượng tờ khai qua TTHQĐT tăng gấp 18 lần so với năm 2009; Kim ngạch xuất nhập khẩu qua TTHQĐT tăng gấp 22 lần so với năm 2009.
Với mục tiêu góp phần cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi thương mại; giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo bình đẳng trong hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư và du lịch; đồng thời góp phần thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 01 năm mở rộng TTHQĐT, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng thêm địa bàn triển khai TTHQĐT. Ngày 23/3/2011, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1757/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng thí điểm TTHQĐT tại các Cục Hải quan: Long An, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Ninh, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk.
Để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh triển khai các công việc chuẩn bị để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện vào Quý 3/2011.
Thủ tục Hải quan điện tử là một vấn đề mới và khó nên bên cạnh sự nỗ lực chuẩn bị của Bộ Tài chính, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện mở rộng thủ tục hải quan điện tử. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Quan tâm chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan trong quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử.
2. Bố trí, sắp xếp địa điểm kiểm tra tập trung cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
3. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan hiểu rõ lợi ích, trách nhiệm để cùng phối hợp giải quyết các vướng mắc, khó khăn, quan tâm triển khai tốt mở rộng thủ tục hải quan điện tử.
4. Có chính sách khuyến khích, ưu đãi và biểu dương những doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

Bộ Tài chính xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để thủ tục hải quan điện tử thực hiện thành công, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh……………….;
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ. (28)
BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

DANH SÁCH
TỈNH ỦY VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP VÀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
1. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;
2. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
3. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
4. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam;
5. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
6. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?

7. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
8. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
9. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
10. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
DANH SÁCH
CÁC CỤC HẢI QUAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
1. Cục Hải quan Long An;
2. Cục Hải quan Thanh Hóa;
3. Cục Hải quan Nghệ An;
4. Cục Hải quan Tây Ninh;

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp khác huyện có sang tên được không ? Thủ tục mua bán đất nông nghiệp ?

5. Cục Hải quan Bình Định;
6. Cục Hải quan Thừa Thiên Huế;
7. Cục Hải quan Đắk Lắk.

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?