BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6323/TCHQ-TXNK
V/v áp mã mặt hàng gối cao su cốt bản thép

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 347/CV-VH /2012 ngày 29/10/2012 của Công tyCP Thương Mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng đề nghị làm rõ việc áp mã thuế mặthàng gối cao su cốt bản thép. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đểcó cơ sở xem xét và hướng dẫn phân loại mặt hàng gối cao su cốt bản thép, đềnghị Cục hải quan Thành phố Hải Phòng cung cấp đầy đủ hồ sơ, hình ảnh, tài liệukỹ thuật… đồng thời nêu rõ quan điểm, căn cứ phân loại của đơn vị đối với mặthàng gối cao su cốt bản thép nêu trên.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục hải quan Thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP TM TV và XD Vĩnh Hưng (số 8, OBT1, X1, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang