BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6324/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hành lý

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao

Phúc đáp công văn số 963/LT-ƯĐMTngày 05/12/2011 của Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao về việc đề nghị chophép ông Toomas Palu, mang chứng minh thư công vụ số 2009/CV /3499, nhân viênVăn phòng Ngân hàng thế giới (World Bank) tại Hà Nội được tái xuất hành lý cánhân về nước nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (ngày 15/12/2011)và chiếc xe ôtô hiệu Toyota Fortuner mà ông Toomas Pula đã tạm nhập khẩu miễnthuế được ủy quyền cho Văn phòng Ngân hàng thế giới tại Hà Nội làm thủ tụcchuyển nhượng cho người kế nhiệm là bà Laura Altinger, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Căn cứ điểm b, điểm c, khoản 4,Mục V Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên BộCông Thương - Tài chính - Ngoại giao, Tổng cục Hải quan thống nhất nội dung đềnghị của Quý Cục tại công văn số 963/LT-ƯĐMT dẫn trên.

2. Đề nghị Quý Cục hướng dẫn ôngToomas Palu liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan cửakhẩu nơi tái xuất hành lý để được giải quyết thủ tục tái xuất theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dungtrên để Quý Cục được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh