BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6326/BNN-PC
V/v đề nghị góp ý kiến nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Thú y năm 2004

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính;
- Vụ Khoa học công nghệ;
- Cục Thú y;
- Cục Chăn nuôi;
- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
- Tổng Cục Thủy sản.

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 3399/TB-BNN-VP ngày 11/6/2010 của BộNông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP ngày02/6/2010 của Chính phủ. Vụ Pháp chế được Bộ trưởng giao chủ trì, phối hợp vớicác đơn vị có liên quan sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y năm2004 để đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, mục A phần VIII củaphương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP và gửi Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ trước 31/11/2010. Đến nay, Vụ Pháp chế đã nghiên cứu, rà soátcác nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh Thú y năm 2004 (Phụ lụcgửi kèm theo Công văn này).

Để thống nhất ýkiến trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định, Vụ Pháp chế đề nghị Quý đơnvị tham gia góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thú y năm2004.

Văn bản góp ýcủa Quý đơn vị xin gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 24 tháng 11 năm 2010 đểVụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Rất mong được sựhợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Văn Việt