TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63282/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty chứng khoán kỹthương
(Địa chỉ: Tầng4, tầng 5 Tòa nhà số 9 Tô Hiến Thành,
p. Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. MST: 0102935813)

Cụcthuế TP Hà Nội nhận được công văn số 261/2014/CV-CK ngày 20/11/2014 của Công tychứng khoán kỹ thương hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ bảo lãnh pháthành trái phiếu của công ty chứng khoán, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căncứ Điểm 3 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 căn cứ vàoHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổsung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hộikhoá X, kỳ họp thứ 10;

"3. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của ngườisở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. "

- Căncứ Điều 6 Chương II Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 :

"6.Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau:

"Điều10a. Chào bán chứng khoán riêng lẻ

1.Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đạichúng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan.

2.Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a)Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phươngán chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng,số lượng nhà đầu tư;

b)Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chếtối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bánriêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyểnnhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyênnghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyênnghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

c)Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ítnhất sáu tháng.

3.Chính phủ quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ. ""

-Căn cứ Điểm 8c Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

"c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán,bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán,quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lýdanh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứngkhoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoánđăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vaytiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt độngkinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạtđộng cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành,hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứngkhoán. "

Căncứ các quy định trên, trường hợp công ty TNHH chứng khoán kỹ thương thực hiệnviệc bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc tư vấn chào bán trái phiếu riêng lẻ đápứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Luật chứng khoán thì thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Cụcthuế TP Hà Nội thông báo biết để Công ty chứng khoán kỹ thương nghiên cứu vàthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến