TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63284/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Eurowindow Holding
Địa chỉ: TTthương mại VLXD và trang thiết bị nội thất Melinh Plaza, Km8 đường cao tốcThăng Long Nội Bài, T. T Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
MST:2500271160

Trảlời công văn số 670/2014/CV-EWH ngày 27/11/2014 của Công ty cổ phần EurowindowHolding, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định:

"Khoảnchi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu,hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đìnhngười lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khenthưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chỉ hỗ trợ chiphí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúclợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lươngbình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việcxác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế củadoanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. "

Căncứ các quy định trên, trường hợp Công ty có các khoản chi cho hoạt động thểdục, thể thao, các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người laođộng và tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lươngbình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp thì được tínhvào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế TNDN theo quy định tại Điều 1Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cụcthuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần Eurowindow Holding biết vàáp dụng theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến