BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 633/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn tính trượt giá và tính bổ sung chi phí thép xây dựng do giá thép tăng đột biến

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi :

- Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố - UBND thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA Việt Nam

Trả lời văn bản số 0659/BQLDA-TCngày 09/03/2009 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thànhphố và thư của Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA tại Việt Namđề nghị hướng dẫn tính trượt giá và tính bổ sung chi phí thép xây dựng do giáthép tăng đột biến đối với dự án xây dựng đại lộ Đông Tây và Cải thiện Môi trườngnước giai đoạn 1, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với vậttư, thiết bị nhà thầu bỏ giá ngoại tệ nhưng mua tại Việt Nam: Trường hợp doyêu cầu thực tế mà nhà thầu bỏ giá ngoại tệ nhưng mua tại Việt Nam thì các vậttư, thiết bị này phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo hồ sơ thiết kế, hồ sơmời thầu. Nhà thầu phải chứng minh được giá vật tư, thiết bị mua ở Việt Nam cósự chênh lệch so với giá bỏ thầu (quy về đồng Việt Nam). Việc tính toán điều chỉnhgiá thực hiện như đối với vật tư, thiết bị bỏ thầu bằng đồng Việt Nam.

2. Về việc áp dụngchỉ số giá riêng cho từng loại vật liệu xây dựng để tính toán điều chỉnh giá hợpđồng: Hai bên xác định loại vật liệu chủ yếu được áp dụng chỉ số giá riêng,cơ cấu chi phí của từng loại vật liệu chủ yếu để làm căn cứ điều chỉnh.

3. Về việc điềuchỉnh giá thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng:Thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư và văn bản số 1916/BXD-KTTC ngày23/9/2005 của Bộ Xây dựng.

4. Việc xác địnhcác hệ số a, b, …, f để tính toán điều chỉnh giá hợp đồng, xác định các hạng mụccông việc được điều chỉnh giá, thời gian được điều chỉnh giá, thực hiện theonguyên tắc đã thoả thuận trong hợp đồng và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

5. Các nội dung điều chỉnh nêutrên Ban quản lý dự án Đại lộ Đông tây và Môi trường nước thành phố báo cáo Uỷban nhan dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định trên nguyên tắc các nộidung điều chỉnh không trái với các quy định trong hồ sơ mời thầu.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lýdự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (b/c)
- Lưu VP,VKT,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn