BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/TCHQ-GSQL
V/v Gia công nguyên liệu lá thuốc lá

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 27/HQLC-NV ngày 13/02/2006 của Cục Hảiquan Tỉnh Lào Cai đề nghị cho ý kiến về việc nhập nguyên liệu lá thuốc lá lá đểthực hiện hợp đồng gia công tách cọng cho đối tác nước ngoài của công ty TNHHThiên Lợi Hoà, (có văn bản số 708/BCN-TDTP ngày 10/02/2006 của Bộ Công nghiệp),Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 11 Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chínhphủ quy định như sau: “Thương nhân Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế đượcphép nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, không hạn chế số lượng, chủngloại hàng gia công. Đối với hàng gia công thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuấtkhẩu, cấm nhập khẩu và tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu thương nhân chỉ được kýhợp đồng sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Thương mại”. Theo quyđịnh hiện hành thì mặt hàng lá thuốc lá không thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuấtkhẩu, cấm nhập khẩu và tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, vì vậy Doanh nghiệpkhông phải xin phép Bộ Thương mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành, mà chỉ phảiđăng ký hợp đồng gia công với cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục xuất nhậpkhẩu hàng gia công theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan Lào Cai nghiên cứu các văn bản hiệnhành để thựchiện thủ tục hải quan theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An