VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
--------------
V/v: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thống nhất vị trí cầu đường sắt vượt sông Hồng thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có cơ sở xem xét, phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b), Hong (19b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ