VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/VPCP-NN V/v ban hành Bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 65/TTr-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (hồ sơ xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chí xác định dự án đầu tư, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm đúng thể thức, tính khả thi và thuận tiện cho các đơn vị thực hiện khi thi hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Y tế, KHCN, VHTTDL, CT, XD,
GTVT NV, NN&PTNT, QP, CA, NG;
- VCCI;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
các Vụ: KTTH, CN, PL, KGVX, ĐMDN,
QHQT, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục