BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6333/TCHQ-TXNK
V/v xử lý phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Tràng Tiền.
(12A5 Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Trả lời các công văn số 0152/CV-TTngày 24/11/2011, số 0154/CV-TT ngày 05/12/2011 của Công ty TNHH Tràng Tiền vềviệc miễn phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các lô hàng nhập khẩu phụcvụ trực tiếp cho an ninh; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc về việc miễnphạt chậm nộp thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh,quốc phòng chậm nộp do có nguyên nhân ngân sách nhà nước chậm cấp tiền nộpthuế, ngày 01/3/2011 Bộ Tài chính đã có công văn số 2712/BTC-TCHQ báo cáo Thủtướng Chính phủ. Thực hiện ý chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1486/VPCP-KTTH ngày 14/3/2011 (giao Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý cụ thể), BộTài chính đã có công văn hướng dẫn việc gia hạn thời hạn nộp thuế và không tínhphạt chậm nộp trong thời gian gia hạn đối với số tiền thuế của các lô hàng nhậpkhẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng nếu việc chậm nộp thuế là dongân sách chưa bố trí kịp kinh phí, dẫn đến chậm cấp ngân sách để nộp thuế (côngvăn số 8866/BTC-TCHQ ngày 06/7/2011, số 1059/BCT-TCHQ ngày 09/8/2011, số 10748/BTC-TCHQ ngày 12/8/2011), không có trường hợp miễn phạt chậm nộp do phảichờ giải quyết miễn thuế nhập khẩu. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Tràng Tiền căncứ hướng dẫn nêu trên thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Tràng Tiền biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Lưu: VT; TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường