TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63354/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun
Đ/C: Khu côngnghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
MST: 0103047352.

Trảlời công văn số 96/CV-GS ngày 05/12/2014 của Công ty cổ phần In và Bao bìGoldsun hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căncứ khoản 2, Điều 17, Chương 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 củaChính phủ qui định về xử lý thu hồi hoá đơn đã lập:

"Điều17. Xử lý thu hồi hoá đơn đã lập

2.Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặctheo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại,hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn củahàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.

Biênbản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trảlại hàng hoá, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có)"

Căncứ các qui định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun bánhàng hóa đã lập hóa đơn giao cho khách hàng, Công ty đã kê khai, nộp thuế theoqui định. Sau đó phát hiện ghi sai mặt hàng trên hóa đơn thì hai bên lập biênbản thu hồi hóa đơn đã lập sai và lưu giữ tại Công ty, đồng Công ty thực hiệnlập hóa đơn mới theo qui định.

Cụcthuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty biết và áp dụng theo đúng quy địnhtại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến