BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 634/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng 424
(Số 02 Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, Nghệ An)
- Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 107/CV-SVN ngày 27/10/2006 của Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng (MST: 2900326343) về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tra cứu trên mạng quản lý nợ thuế ngày 24/01/2007, Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng 424 có nợ các khoản sau:

- Nợ thuế GTGT tại Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu, số tiền: 384.985.230 của tờ khai 217/NKD ; Số nợ của tờ khai này đang thực hiện kế hoạch trả dần thuế theo công văn 5740/TC /TCT ngày 02/06/2003 của Bộ Tài chính.

- Nợ thuế nhập khẩu và GTGT quá hạn cưỡng chế tờ khai số 7067/NKD ngày 17/09/2004 tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng khu vực III, số tiền: 98.092.852 đồng. Đây là số nợ thuế truy thu qua tham vấn giá lô hàng nhập khẩu 34 xe máy, Công ty đã nộp đủ thuế theo khai báo; sau khi tham vấn, ngày 08/12/2004 Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng khu vực III ra quyết định truy thu tăng số thuế trên. Hiện Công ty khiếu nại với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nhưng chưa được giải quyết.

Căn cứ Điều 22 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội quy định: "Trong trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan Hải quan về số tiền thuế, tiền phạt, hình thức xử phạt thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, chấp hành hình thức xử phạt, đồng thời có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo"; Yêu cầu Công ty nộp hết số tiền thuế truy thu theo các tờ khai trên tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng theo quy định.

Trường hợp Công ty có khó khăn về tài chính; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Căn cứ mục IV phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Công ty thương mại đầu tư và xây dựng 424 phải đăng ký kế hoạch nộp hết số nợ thuế truy thu của các tờ khai nêu trên với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; đồng thời có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số nợ thuế truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty và bảo lãnh của tổ chức tín dụng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xem xét cho Công ty được nộp chậm số nợ thuế truy thu của các tờ khai nêu trên. Trong thời gian nộp chậm số nợ thuế truy thu, Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày nộp chậm.

Tổng cục thông báo để Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng 424 được biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được xem xét, giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc