BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 4556/HQBRVT-ĐKS đề ngày31/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo và xin ý kiến về việcchuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc sà lan YIKANG 701, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân định thẩm quyền xử phạt thực hiện theoquy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 127/2013/NĐ-CPngày 15/10/2013 của Chính phủ; khoản 2 Điều 18 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính; theo đó đơn vị nào pháthiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính đầu tiên thì đơn vị đó ra quyết địnhxử phạt.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu pháthiện vi phạm mà chưa lập biên bản vi phạm thì căn cứ hồ sơ vụ việc, các tình tiếtphát sinh để xác định hành vi và phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan tỉnh HàTĩnh để cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc để đơnvị hiện đang quản lý, giám sát phương tiện thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theođúng quy định của pháp luật.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái