công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 634 TCT/NV7
NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH
THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời Công văn số 71/CV .CT.TB ngày 20/01/2003 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng về một số vướng mắc trongviệc thu tiền sử dụng đất đối với đất ao, đất vườn khi chuyển mục đích sang làmđất ở; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật đất đai hiện nay thì đất ao, đất vườnkhông được phân loại riêng. Vì vậy, nếu đất ao, đất vườn đang kê khai nộp thuếnhà đất thì được xác định là đất ở; còn đất ao, đất vườn đang kê khai và nộpthuế sử dụng đất nông nghiệp thì được xác định là đất nông nghiệp.

Tại tiết a, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: "Hộ gia đình, cá nhânđang sử dụng đất ao, vườn, đất chuyên dùng nằm trong khu dân cư, được cơ quanNhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang làm đất ở thì không phải nộp tiềnsử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở"; Tại tiết b, khoản 1,Điều 6 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP quy định: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụngđất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muốikhi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang làm đất ở theođúng quy hoạch được duyệt thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tíchđất trong hạn mức".

Căn cứ vào các quy định trên đây, tại điểm 2.1, mục II, phầnB, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đã quy định: "Loạiđất ao, đất vườn thuộc đất thổ cư, đất chuyên dùng nằm trong khi dân cư khiđược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang làm đất ở thì khôngphải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở. Còn loạiđất ao, đất vườn thuộc đất đang sản xuất nông nghiệp khi được cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền cho phép chuyển sang làm đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo quyđịnh."

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Sóc Trăng biết vàthực hiện.