TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6340/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Khách sạn Equatorial
Đ/chỉ: 242 Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM
Mã số thuế: 0300831580

Trả lời văn bản ngày 18/7/2014 của Kháchsạn về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhà thầu:

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng không áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thựchiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụđược thực hiện ở nước ngoài:

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảngcáo, tiếp thị trên internet);

…”

Trường hợp Khách sạn ký hợp đồng vớitổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo trên tạp chí được xuất bản và lưuhành tại nước ngoài thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),

Trường hợp Khách sạn ký hợp đồng vớiCông ty Deals có trụ sở tại Úc quảng cáo chương trình khuyến mại và bán phiếuthuê phòng của Khách sạn trên trang web Deals.com.au tại Úc thì phiếu thuêphòng là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, khiphát hành phiếu thuê phòng Khách sạn chưa phải lập hóa đơn cung cấp dịch vụ chothuê phòng. Khi khách hàng sử dụng phiếu thuê phòng đến sử dụng dịch vụ thìKhách sạn mới lập hóa đơn GTGT. Căn cứ vào hóa đơn đã lập, Khách sạn kê khainộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Khách sạn biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2388-189882/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga