BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6342/BNN-PC
V/v: ký hợp đồng mua trang thiết bị xây dựng mô hình thí điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã ………………………………………….

…………………………………………………………………..

Thực hiện Quyếtđịnh số 2273/QĐ-BNN-PC ngày 24/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nôngthôn về việc xây dựng mô hình thí điểm chung thực hiện tuyên truyền, phổ biếnpháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã ký hợp đồng trách nhiệm vớiVụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo mẫu gửi kèmtheo Công văn này (04 bản Hợp đồng); điền đúng và đủ các thông tin cần thiếttheo yêu cầu trong hợp đồng, ký, đóng dấu và gửi về Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nộitrước ngày28/11/2010.

Sau khi Hợp đồngđược ký kết, các bên thực hiện theo đúng các điều khoản của Hợp đồng.

Nếu cần biếtthêm thông tin, đề nghị liên hệ với: ông Vũ Quang Khánh, Vụ Pháp chế Bộ Nôngnghiệp và phát triển nông thôn, Phòng 409, nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, HàNội số điện thoại: 04.37347143 hoặc 0914.822.831.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan trong Đề án 554;
- Ban chỉ đạo Đề án 554 tại tỉnh;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Quý