UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6345/UBND-TCTĐA30
V/v báo cáo hủy bỏ thủ tục hành chính trong bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tổ công tác chuyên trách cải cáchthủ tục hành chính . của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 57/CCTTHC ngày 23/02/2010 của Tổ côngtác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn cập nhật, sửa đổithủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tổ công tác Đề án 30 tỉnh Thanh Hóa báo cáo như sau: Số thủtục hành chính công bố bãi bỏ, hủy bỏ là 05 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Xây dựngtỉnh Thanh Hóa (Có Phụ lục mẫu thông báo cập nhật, sửa đổi hồ sơ thủ tục hànhchính, kèm theo Công văn này).

Đề nghị tổ công tác chuyên trách hủy bỏ 05 thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnhThanh Hóa trong Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ trưởng: Nguyễn Trọng Quỳnh (B/c);
- Lưu: VT, ĐA30.

TL. CHỦ TỊCHKT. CHÁNH VĂN PHÒNGPHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGĐỗ Quốc Cảnh


THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN

(Kèm theo Công văn số 6345 /UBND-TCTĐA30ngày 17 /11/2010 của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnhThanh Hóa)

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI(không bao gồm thay thế)

STT

Số seri

Tên TTHC

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện thống kê, cập nhật

Hình thức sửa đổi

Ghi chú

Sở Xây dựng

1

T-THA-007634-TT

Thoả thuận địa điểm xây dựng công trình.

Quy hoạch Xây dựng

Sở Xây dựng Thanh Hóa

Hủy bỏ

Thủ tục hành chính này chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh, quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2

T-THA-072316-TT

Thẩm định, phê duyệt giá trị tài sản (vật kiến trúc) trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Xây dựng

Sở Xây dựng Thanh Hóa

Hủy bỏ

Thủ tục hành chính này chuyển cho Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND cấp huyện thực hiện theo Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh, quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3

T-THA-007589-TT

Thoả thuận Tổng mặt bằng xây dựng công trình (đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Quy hoạch xây dựng

Sở Xây dựng Thanh Hóa

Hủy bỏ

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng, đối với công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các nội dung quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng. Do đó việc thoả thuận Tổng mặt bằng xây dựng công trình sẽ được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng, không tổ chức thực hiện riêng.

4

T-THA-008096-TT

Thẩm định mặt bằng quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Sở Xây dựng Thanh Hóa

Hủy bỏ

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng, đối với công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các nội dung quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng. Do đó việc thẩm định mặt bằng quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng, không tổ chức thẩm định riêng.

5

T-THA-007685-TT

Thoả thuận vị trí, địa điểm, hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Sở Xây dựng Thanh Hóa

Hủy bỏ

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Hướng tuyến xây dựng công trình là thành phần hồ sơ thiết kế cơ sở (theo Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ) và việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng (theo Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ). Do vậy việc thoả thuận hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ được thực hiện thông qua việc thẩm định dự án đầu tư, không tổ chức thực hiện riêng.

b) Đối với công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các nội dung quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng. Do đó việc thoả thuận hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng, không tổ chức thực hiện riêng.