BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6347/TCHQ-TXNK
V/v Trị giá tính thuế xe ô tô xi téc NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 659/HQHG-NV ngày 1/10/2010 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc đề nghịhỗ trợ cung cấp giá xe ô tô xi téc nhập khẩu tại tờ khai số 536/NK /KD/B10B ngày5/9/2010. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dữ liệu xác địnhgiá:

Trên hệ thống GTT22 đã có mặt hàngtương tự như nêu tại công văn 659/HQHG-NV của Cục Hải quan Hà Giang cụ thể: Xeô tô xi téc chở xăng dầu nhãn hiệu DONGFENG động cơ Diesel công suất 191 kw,dung tích xilanh 8300ml, tổng trọng lượng có tải 25.000 kg do Trung Quốc sảnxuất mới 100% đã được chấp nhận trị giá khai báo 40.809 USD tại tờ khai hảiquan số 3564/NKD ngày 28/4/2010 thuộc Chi cục Hải quan Hữu Nghị - Lạng Sơn.

2. Về việc tham vấn và xác định giátính thuế:

Kiểm tra trên hệ thống GTT22 tạiTổng cục thấy Cục Hải quan Hà Giang đã chấp nhận trị giá khai báo 38.500 USD/chiếcđối với loại xe ô tô xi téc chở xăng dầu nhãn hiệu DONGFENG động cơ Diesel côngsuất 191 kw, dung tích xilanh 8300m. tổng trọng lượng có tải 25.000 kg do TrungQuốc sản xuất mới 100%, nhập khẩu tại tờ khai Hải quan số 536/NK /KD/B10B ngày5/9/2010 thấp hơn mức giá kiểm tra 40.30 USD/chiếc của mặt hàng tương tự tạiDanh mục quản lý rủi ro là không đúng quy định tại công văn số 745/TCHQ- KTTTngày 8/2/2010 của Tổng cục Hải quan mặc dù đã có thông tin giá mặt hàng tươngtự nêu tại điểm 1 trên đây.

Căn cứ Khoản 5 mục I phần III Thôngtư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính; Mục III phân 2Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quanthì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thành phố phải chủ động thu thập thông tin đểtổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế trong thời hạn tối đa 30 ngày kểtừ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hảiquan Hà Giang thì đến ngày 4/10/2010 hết thời hạn tham vấn, trong khi đến ngày1/10/2010 mới có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan hỗ trợ thông tin giá và ngày6/10/2010 Tổng cục Hải quan mới nhận được công văn của Cục Hải quan Hà Giang.

Để thực hiện đúng quy định về côngtác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang:

- Làm rõ và xử lý trách nhiệm, củacông chức thực hiện, lãnh đạo phụ trách trong việc thực hiện công tác tham vấn,xác định trị giá khi đã có thông tin giá mặt hàng tương tự trên hệ thống GTT22(Điểm 1 nêu trên) theo Khoản 1, mục II phần V Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008.

- Tổ chức rút kinh nghiệm trong toànđơn vị đối với trường hợp nêu trên và các trường hợp tương tự. Chấm dứt tìnhtrạng chấp nhận trị giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá khi đã có các thôngtin dữ liệu giá trên hệ thống GTT22.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nộidung nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục thuế xuất nhập khẩu) trước ngày30/10/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Hà Giang được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường