VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6348/VPCP-NC
V/v tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định về bảo vệ các mục tiêu quan trọng

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 2617/BCA-C61 ngày 11 tháng 8 năm 2014 về tiếp tục triển khai thực hiện có hiệuquả Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 quy định các mục tiêuquan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật,văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dâncó trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cóliên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý có mụctiêu được bố trí lực lượng Cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác bảo vệ tiếp tụcthực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định nêu trên và các văn bản hướng dẫnthi hành của Bộ Công an; trong đó, phải tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh nộibộ, an toàn tài sản và trật tự bên trong mục tiêu; tạo điều kiện sinh hoạt cầnthiết, thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị Cảnh sát nhân dân trực tiếp vũ trangcanh gác bảo vệ mục tiêu trong việc xây dựng, thực hiện phương án, quy chế phốihợp bảo vệ an toàn cơ quan.

2. Bộ trưởng Bộ Công an tăng cường kiểm tra, hướngdẫn công tác bảo vệ các mục tiêu quan trọng; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng Cảnh sátnhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác, tuần tra bảo vệ tuyệt đối an toàn mụctiêu.

3. Bộ Ngoại giao nghiên cứu, đề xuất cơ chế thuêtrụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm yêu cầucông tác bảo vệ an ninh, an toàn của đoàn ngoại giao và thực hiện nghĩa vụ củanước nhận đại diện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, QHQT;
- Lưu: VT, NC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng