BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6349/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK linh kiện, phụ kiện sản xuất ô tô xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2821/HQHCM-TXNKngày 16/08/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc ápdụng chính sách thuế đối với linh kiện, phụ kiện nhập khẩu để sản xuất ô tôxuất khẩu của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh căn cứ quy định hiện hành về các trường hợp được xét hoàn thuế tại Điều113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và Điều 112 Thôngtư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày01/11/2013) để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Các trường hợp không thuộc đốitượng hoàn thuế thì không được xét hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang