BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông Phú Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 39/QLDA ngày 04/3/2009 của Banquản lý dự án chuyên ngành giao thông Phú Yên đề nghị hướng dẫn xác định lựa chọnnhà thầu trong trường hợp đấu thầu. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí cho việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng trongtrường hợp chỉ định thầu được xác định bằng dự toán chi phí phù hợp với nội dungcông việc, đặc điểm, tính chất, qui mô, … của từng gói thầu; Nội dung của dự toánchi phí được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo văn bản số 1751/BXD-VPngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập dự toán chi phí đối với các công việctư vấn đầu tư xây dựng có yêu cầu phải lập dự toán.

Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông Phú Yên căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn