NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 635/CV-QLNH
V/v mở, sử dụng Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Tổng Giám đốc (Giám đốc) Các ngân hàng thương mại được phép

Để thực hiện nghiêm túc qui định về tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ tại Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối (NHTM) cần đôn đốc các Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh thực hiện một số công việc sau:

1. Các Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh phải mở một tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch qui định tại điểm 3, mục II Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Các NHTM cần hướng dẫn cho Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh yêu cầu và thủ tục mở, sử dụng tài khoản Vốn chuyên dùng theo qui định trên. Mọi giao dịch qui định tại điểm 3, mục II, Thông tư 04/2001/TT-NHNN không được thực hiện qua tài khoản tiền gửi ngoại tệ thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối biết và thực hiện./.

TL/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
KT/VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phí Đăng Minh